ספרי "אשכולות"

 

hg
לבנות את האומה מחדש: אינטלקטואלים פלסטינים בישראל
ספטמבר 2009
הוניידה גאנם

הספר מנתח ומברר את תרומתם של אנשי רוח פלסטינים בישראל לכינונה של החברה הערבית-פלסטינית לאחר מלחמת 1948 וההתרחשויות שבאו בעקבותיה. תפקידם של האינטלקטואילם הפלסטינים בישראל עוצב במידה רבה בהשפעת מיקומם הספי הרב-צירי – האזרחי, הלאומי והתרבותי ומרצונם להתמודד עמו. בעבורם היתה זו מציאות בעייתית, שבה התמקמו הפלסטינים 'בתוך-אבל-מחוץ' לתבנית הישראלית והפלסטינית גם יחד. אינטלקטואלים, יוצרים ואנשי תרבות חוו את הספיות כמציאות של חסר, ולכן התאפיינה יצירתם בתשוקה עמוקה למרכז האבוד, שהתבטאה בחיפוש דרכים שונות לכינון מרכז חילופי חדש. באמצעות ראיונות עמם ובחינת יצירותיהם הכתובות – שירה, ספרות, טורים בעיתונות ויצירה אקדמית – המחברת בוחנת את השיח שיצרו ואת הרעיונות שניסחו כדי להתמודד עם הסוגיות הלאומיות, האזרחיות, הפוליטיות והתרבותיות הנוגעות למעמדם הקולקטיבי.