מלגות ומענקים

 

מלגות לתלמידי מחקר לחקר החברה הישראלית

המכון תומך במחקרים שעניינם המרכזי בישראל תוך הקפדה על הגדרה מרחיבה ככל האפשר של עולם התוכן, כדי שלא לקפח או להעדיף דיסציפלינה כלשהיא לעומת האחרות.

המלגה ניתנת:

- לתלמידי מחקר בשלב א' ובשלב ב' ע"י מלגות קיום

 

- קול קורא לשנת תשפ"א/ הסבר על אופן ההגשה.

-טופס בקשה

 

תנאי זכאות למלגות

  • מלגה לתלמיד/ת מחקר (דוקטורנט/ית), שעבודת הדוקטורט שלו/ה עוסקת בחקר החברה, הכלכלה והמדיניות בישראל. הסכום המקסימלי עומד על 10,000 ש"ח. תינתן עדיפות לסטודנטים שמלגתם השנתית אינה עולה על 125% בשנה"ל תשפ"א. יש להגיש פירוט מלא של כל המלגות ששולמו או צפויות להתקבל בשנה"ל תשפ"א.

 

 

 

קול קורא תשפ"א171 KB
טופס בקשה למענקי ומלגות מכון אשכול15 KB

מענקי מחקר ומלגות לחקר החברה הישראלית

מענקי מחקר ומלגות לחקר החברה הישראלית        

2021

 

מכון לוי אשכול וועדת המחקר של הפקולטה למדעי החברה מזמינים את חברי הסגל האקדמי באוניברסיטה העברית להגיש הצעות לסיוע במימון מחקרים לשנת 2021.

נא שימו לב לשינויים בקול הקורא ביחס לשנים הקודמות ולסבב הראשון בשנה הנוכחית.

 

תחומי מחקר וסדרי עדיפויות

 

המענקים והמלגות מיועדים אך ורק למחקרים שעניינם המרכזי בחקר החברה, הכלכלה והמדיניות בישראל. הגשת בקשות למענקים נעשית רק על-ידי חברות וחברי סגל, גם אם הבקשה מתייחסת לעבודת מחקר של תלמיד/ת דוקטורט. 

המענקים מחולקים לשלושה מסלולים:

 

 

"אשכול – משולב": מענק מחקר לחבר/ת סגל משולב במלגה עבור תלמיד/ת מחקר (50% מענק ו- 50% מלגה) על פרויקט מחקר משותף העוסק בחקר החברה, הכלכלה והמדיניות בישראל. הסכום המקסימלי עומד על 20,000 ש"ח (עד 10,000 ש"ח מלגה ועד 10,000 ש"ח מענק מחקר). מסלול זה נועד, בדרך כלל, לעבודה משותפת של חברות וחברי סגל עם תלמידות ותלמידי מחקר תחת הנחיה שלהם. ראו תנאים לקבלת המלגה בפרטים על "אשכול מלגה" (מטה).

"אשכול – מלגה":  מלגה לתלמיד/ת מחקר (דוקטורנט/ית), שעבודת הדוקטורט שלו/ה עוסקת בחקר החברה, הכלכלה והמדיניות בישראל. הסכום המקסימלי עומד על 10,000 ש"ח. תינתן עדיפות לסטודנטים שמלגתם השנתית אינה עולה על 125% בשנה"ל תשפ"א. יש להגיש פירוט מלא של כל המלגות ששולמו או צפויות להתקבל בשנה"ל תשפ"א.

"אשכול – מענק": מענק ללא מלגה בסכום של עד 10,000 ש"ח לחבר/ת סגל על מחקר שעוסק בחברה, הכלכלה והמדיניות בישראל. (מסלול זה מיועד בדרך כלל לחברות ולחברי סגל ללא קביעות).

בכל המסלולים, לא יינתנו מענקי מחקר לחוקרות ולחוקרים שקיבלו מענק מהמכון בשנה שעברה, למעט במקרים מיוחדים ויוצאי דופן.

 

 

מרכיבי הבקשה

1. הצעה

  1. הצעה באורך של עד שלושה עמודים (למעט הביבליוגרפיה), המגדירה את מטרות המחקר המוצע, תוך התייחסות לרקע התיאורטי והאמפירי העיקרי ומתארת את המתודולוגיה.
  2. הצעת תקציב מנומקת שתכלול פירוט לפי סעיפי ההוצאה המקובלים באוניברסיטה. הגשת בקשה במסלול "מלגה" לא דורשת פירוט הוצאות אלא רק הצדקה של המלגה.
  3. הצעת התקציב לא תכלול רכישת ציוד בלתי מתכלה מעל 1,000 ₪, לרבות מחשב. במקרה של רכישת מחשב, ניתן לתקצב כספי השלמה ("matching") לסיוע המתקבל ממסגרת אחרת ולפי כללי האוניברסיטה. לא ניתן לממן נסיעות לחו"ל, ויש לקחת בחשבון שהחזרי נסיעות ואש"ל חייבים במס הכנסה. אין צורך לתקצב תקורה.

 

2. מכתב מלווה

מכתב מלווה המפרט את סוג המענק המבוקש ("אשכול - משולב", "אשכול - מלגה" או "אשכול - מענק") והתאמת הבקשה לסדרי העדיפויות של מכון אשכול כפי שמפורטים בקול קורא ב"תחומי מחקר וסדרי עדיפויות". במקרה של הגשת בקשה במסלול אשכול - משולב יש להתייחס לקשר שבין הפרויקט המוצע לעבודת הדוקטורט של תלמיד/ת המחקר. המכתב יתייחס גם למקורות מימון נוספים (אם יש כאלה); לבקשות שהוגשו ולמענקים שכבר התקבלו למחקר המוצע, או חלק אחר ממנו, מגורמים אחרים מתוך האוניברסיטה או מחוצה לה. על המכתב לכלול רשימת מחקרים עבורם התקבל מענק ממכון אשכול בחמש השנים האחרונות, תוך ציון פרסומים והצעות מחקר שהוגשו לקרנות חיצוניות שנבעו מהמחקר.

 

3. תקציר קורות חיים

תקציר קורות חיים של החוקר/ת הראשי/ת והדוקטורנטים/יות השותפים/ות במחקר, הכולל פרסומים ומענקי מחקר בחמש השנים האחרונות.

 

4. טופס בקשה למענק

התאריך האחרון להגשת הצעות הוא 23.5.2021יש לשלוח את המסמכים הנדרשים כקובץ Pdf אחד לדוא"ל: eshkol@mail.huji.ac.il  .לא תתאפשר הגשת בקשות לאחר תאריך זה.

התקציב יהיה בניהול המכון ויתאפשר שימוש בכספי המענק עד 12 חודשים מיום ההודעה על הזכייה.

 

קבלת המענקים תותנה במספר התחייבויות:

 

א. בתום תקופת המענק יתבקשו החוקרים להגיש דו"ח מסכם המפרט את התקדמות המחקר, בנוסף לדוח ניצול התקציב. כמו כן, בשל מחויבות המכון להנגשה של מחקרים במימונו לציבור הרחב בחברה בישראל, מתחייבים מקבלי/ות המענק לשלוח תיאור קצר של פסקה אודות המחקר וממצאיו, המיועד לציבור הרחב. המכון יוכל להעלות את התיאור לאתר האינטרנט של המכון.

ב. יש לציין את תרומת מכון אשכול בכל פרסום מדעי המבוסס על המענק ולספק עותק מהפרסום.

ג. הצגת המחקר בכנס או באירועים אחרים מטעם מכון אשכול, אם תהיה בקשה לעשות זאת.

 

בכל שאלה או בקשה, ניתן לפנות לחנוך וולפה, רכז מכון אשכול, טל' 02-5881344/02-5882339, דוא"ל eshkol@mail.huji.ac.il

 

מענקי מחקר לסגל אקדמי

 

מענקי מחקר לחברי סגל לחקר החברה הישראלית

המכון תומך במחקרים שעניינם המרכזי בישראל תוך הקפדה על הגדרה מרחיבה ככל האפשר של עולם התוכן, כדי שלא לקפח או להעדיף דיסציפלינה כלשהיא לעומת האחרות.

המענק ניתן:

- לחברי סגל ע"י מענקי מחקר

-קול קורא לשנת תש"פ/ הדרכה לגבי אופן ההגשה

- טופס בקשה

Call for Papers- English version

Application Form- English version

תחומי מחקר וסדרי עדיפויות

המענקים מיועדים אך ורק למחקרים שעניינם המרכזי בישראל. מטרתם העיקרית היא לעודד חוקרים להגיש הצעות לקרנות חוץ או ולענות על צרכים שאינם מכוסים ע"י קרנות אלו.

  • מימון מוקדם של הצעות שכבר הוגשו לגורמים חיצוניים: חוקרים שהגישו הצעה לקרן חיצונית וטרם קיבלו תשובה, או שבקשתם נענתה בחיוב אך עדיין לא קיבלו מימון, יוכלו לבקש תמיכה בהתקדמות ראשונית בתנאי שהמימון החיצוני צפוי להתקבל לפחות 6 חודשים מיום הגשת הבקשה למכון אשכול. בהצעה יש לפרט את לוח הזמנים ולתאר כיצד ינוצלו כספי המחקר עד לקבלת מימון מהקרן החיצונית.
  • סיוע להכנת הצעות מחקר לגורמי חוץ: מימון עבודת רקע או מחקר גישוש שדרושים לכתיבת הצעת מחקר שמיועדת לקרן חיצונית.
  • מימון של פרוייקטים קטנים: הכוונה לניצול הזדמנויות חולפות למחקר בעל דרישות כספיות צנועות, או עבודה שנדרשת ע"מ להביא מחקר קיים לידי גמר.
  • תינתן עדיפות לחברי סגל ללא קביעות, לחוקרים שהגישו הצעה לקרן חיצונית בחמש השנים האחרונות, ולמי שקיבל מימון ממכון אשכול או מרכז שיין בעבר ובעקבות כך פרסם פרסום מחקרי או הגיש הצעה לקרן חיצונית. חוקרים שזכו במענק מחקר מטעם מכון אשכול בשנה שעברה יוכלו להגיש בקשה שמתייחסת לנושא אחר השנה, אך בקשותיהם יקבלו סדר עדיפות נמוך יותר משאר הבקשות.

 

מקבלי מלגות ומענקי מכון אשכול

מחקרים שזכו לתמיכה. ניתן לצפות לפי סדר שנים.

רשימת מקבלי מענק אשכול תשע"ט (סגל אקדמי)

ד"ר אליקים כסלו

בה"X למדיניות ציבורית

The Rise of Singles in Israel: The Case of Religious non Non-Religious Jews in Israel

ד"ר נעם גדרון

המחלקה למדע המדינה, פכ"מ

Election Cycle Dynamics of Polarization and Partisan Bias: A Panel Study of the 2019 Israeli Elections

פרופ' גילי דרורי

המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה

Academia Speaks Locally: Hebrew Language Mission Statements of Higher Education Institutions in Israel, 2000-2018

ד"ר גדי היימן, ד"ר ליאור הרמן, פרופ' אורי ביאלר

המחלקה ליחסים בינלאומיים

ישראל אל מול החרם הערבי 1948-1993

ד"ר יעל ברדה

המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה

What is Cultural Appropriation: Theory and Empirical Tests in Israel and the United States

ד"ר גייל טלשיר

המחלקה למדע המדינה

"אין יותר ימין או שמאל?" ניתוח אידאולוגי של בחירות 2019

ד"ר מיטל בלמס

המחלקה לתקשורת ועיתונאות

Country Leaders’ Images: Do they Really Matter? Analyzing the Effects of Leaders’’ Personality Cues on Individual Consumer Behavior Abroad

פרופ' סיגל קפלן, פרופ' ערן פייטלסון, היבה בוארדי

המחלקה לגאוגרפיה

גורמים המשפיעים על בחירת מקום המגורים בקרב הצעירים הפלסטינים בישראל: העדפות מול אילוצים

 
 
 
 

רשימת מקבלי מלגת אשכול תש"ע (תואר שלישי)

 

יונתן ונטורה
המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה

אידיאולוגיה מעוצבת: עיצוב תעשייתי בראי האנתרופולוגיה

טליה שגיב
המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה

על קו השבר: ישראלים ממוצא עדתי מעורב

נירית תושב-אייכנר
המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה

המדינה, המעסיק והאישה-שלשה מימדים למכניזם של רגולציה המדינתית למניעת פיטורים בהריון-מקרה הישראלי

צביקה אור
בית הספר ע"ש פדרמן למדיניות ציבורית וממשל

קניה ומכירה של איברים: תפיסות מוסריות, מדיניות ומשפט בישראל

מיטל בלמס
המחלקה לתקשורת

פרסונליזציה פוליטית והטלה פרסונלית של תדמית מנהיגים בזירה התקשרות הבינלאומית

אורנית קליין-שגריר
המחלקה לתקשורת

"מחפשת קשר מחייב ויציב" – טלוויזיה ואינטראקטיביות

יפתח רון
המחלקה לתקשורת

יחסי גומלין בין נרטיבים קבוצתיים בנוגע לסכסוך הישראלי-פלסטיני, נרטיבים אישיים, והשתתפות בתהליכי דיאלוג בין יהודים וערבים בישראל

אמיר גלילי
המחלקה לגאוגרפיה

"מעגלי חיים בחברת נוודים: דפוסי קבורה בקרב הבדווים בנגב כמראה לשינויים חברתיים ומרחביים 1966-1900."

יניב ריינגוורץ
המחלקה לכלכלה

הכלכלה הפוליטית של הרשויות המקומיות בישראל

 

רשימת מקבלי מלגת אשכול תש"פ (תואר שלישי)

ניצן פייביש

המחלקה למדע המדינה

דפוסי אינטראקציה בין יחידים מקבוצות בקונפליקט במרחבים גיאוגרפים-עירוניים

חגי אליקים

המחלקה למדע המדינה

The Moral Images of Politicians and their Influence on Voters

ויויאנה דייטש

המחלקה למדע המדינה

"ביטוי פוליטי": המקרה של ישראל

מיכאל זיו-קנט

המחלקה למדע המדינה

Democra-city: Democratic Legitimation of Contemporary Cities

טל אולוס

המחלקה לגאוגרפיה

משברי אקלים מהגרים וחומות השפעתם של אירועים אקלימיים על תנופת ההגירה מאפריקה בעשור האחרון, שינויי השיח והקמת החומות בעולם המערב

כנרת אנדוורט

המחלקה לגאוגרפיה

How Does Framing of Diversity Influence Support for Diversity in the Context of Intractable  Conflicts?

ינון גוטל-קליין

המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה

בין סולידריות לקונפליקט בבתי עלמין פנתאונים- מחקר משווה בישראל

עינת בר דרור

המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה

ביקורת , זהות והתמקמות בקרב חוזרים בתשובה ותיקים בישראל.

עמיר סגל

המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה

The Encounter of Transitional Immigrants and the Workplace: the Case of Jewish Immigrants from North America to Israel

צופיה מלאבי

המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה

תנועה בין חומר ורוח: עולם המחול של גברים דתיים

ליאור קראוס

המחלקה לתקשורת ועיתונאות

Representation of Sisterhood in Israeli and Palestinian Cinema- (1980-2020)

רננה עטייה

המחלקה לתקשורת ועיתונאות

Subtyping as a Mechanism for Stereotype Reduction

איתמר יקיר

בה"ס למדיניות ציבורית

Essays in Labor market policy and the effectiveness of policy changes

 

רשימת מקבלי מלגת אשכול תשס"ד (תואר שלישי)

 

לאה אונגר
ביה"ס לחנוך

תפיסות הורים עולים מאתיופיה את חינוך ילדיהם בבית ובגן בישראל

דפנה שרב
ביה"ס לחנוך

פניית מתבגרים לעזרה מהורים ומאנשי מקצוע

יפעת חן
ביה"ס לעבודה סוציאלית

"נשים באמצע"- הוספת תפקיד הליווי של בן משפחה מאושפז , לריבוי תפקידיה של האישה

בת כצמן
ביה"ס לעבודה סוציאלית

תוצאות ביניים של טיפול בקשישים נפגעי אלימות

שלהבת משומר-עטר
ביה"ס לעבודה סוציאלית

מאפיינים אישים של הילד, המשפחה והמוסד כמנבאים תפקוד פסיכו-חברתי וחינוכי של ילדים ובני נוער בפנימיות שיקומיות וטיפוליות

ירון ארגז
המחלקה לגאוגרפיה

תרומת ההשקעה הציבורית בפיתוח תשתית ענף התיירות לצמיחה כלכלית אזורית בישראל

צפריר גזית
המחלקה לגאוגרפיה

התנהגות סביבתית כאינטראקציה בין מרחבים סביבתיים

יסקוביץ שרון
המחלקה למדע המדינה

זכויות חברתיות ותמורות במדינת הרווחה בישראל ,1985-2000

דבי בביס
המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה

התאחדות עולי אמריקה הלטינית- דינמיקה של ארגון וולנטרי בהגירה ובקליטה

אבי שושנה
המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה

ביוגרפיות אלטרנטיביות, על הבניות מחדש של ה"עצמי האמיתי" בקרב בוגרי/ות הפנימייה "למחוננים טעוני טיפוח" ובקרה אחיהם/ן אשר התחנכו בבית המשפחה

ורד מדר
החוג לפולקלור

שירת נשים תימניות: שפת הגוף והגוף כשפה

אופיר ממן
החוג לתיאטרון

תל"ם תיאטרון למעברות, הדינמיקה בין המרכז לפריפריה בשדה יצירתה של תרבות לאומית

 

רשימת מקבלי מלגת אשכול תשס"ה (תואר שלישי)

 

ניר גזית
המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה

מפגש בין מערכות היברידיות: שרות מילואים באינתיפדת אלאקצא

אחמד חליחל
המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה

הקשרים בין הגורמים החברתיים, התרבותיים והכלכליים לבין דפוסי הנישואין: נשואי קרבה, נשואי פנים וחוץ לישוב בקרב המוסלמים בצפון ישראל

יצחק דהן
המחלקה לגיאוגרפיה

התרבות הפוליטית בעיירות הפיתוח כגורם מעצב של הארגון החברתי והמרחבי

עמרי מצר
המחלקה למדע המדינה

ממשאבים כלכליים לעוצמה פוליטית- ייצוג האינטרסים של התעשייה היהודית בסביבה השלטונית המפוצלת של ארץ ישראל המנדטורית

רונן מנדלקרן
המחלקה למדע המדינה

כיצד משפיעים רעיונות על הכלכלה הפוליטית: אבטלה ומדיניות תעסוקה בישראל

מיכל נויבואר-שני
המחלקה למדע המדינה

קביעת סדר יום ציבורי בהקשר הישראלי: סוגיות דת ומדינה

רוני סרור
המחלקה לפסיכולוגיה

הקשר בין מעורבות ורגישות אבהית ובין היכולת הרגשית חברתית של ילדים ערבים בגן חובה

רבקה נריה-בן שחר
המחלקה לתקשורת ועיתונאות

הנשים החרדיות והתקשורת החרדית בישראל-דפוסי חשיפה ואופני קריאה

גתית גילרן
ביה"ס לעבודה סוציאלית

הפרעות אכילה בארגון אכלני יתר אנונימים בישראל- הבניית הזהות, מגדר ואתיקה

רביע חלאילה
ביה"ס לעבודה סוציאלית

מודרניזציה ומסירות ילדים להורים קשישים בחברה הערבית בישראל

הילה חיים צוייג
ביה"ס לעבודה סוציאלית

השלכות החשיפה לטרור על הבריאות הנפשית של מתבגרים

נאדר שחאדה
ביה"ס לעבודה סוציאלית

משפחות פלסטיניות –ישראליות שאיבדו את ילדיהן במהלך אירועי אוקטובר 2000, תהליכי אבל , טראומה וזהות.

אחמד אבו-עביד
ביה"ס לחינוך

השפעת החינוך הקדם ספרי על הישגים לימודיים וקוגנטיביים של ילדים בביה"ס יסודי

קארי ורשבסקי
ביה"ס לחינוך

זהות יהודית משיחית בישראל

ליילה עבד רבהו
החוג ללימודי האסלאם והמזרח התיכון

שיח נשים בבתי הדין השרעי בירושלים ובטייבה

אורנה כהן
החוג ללימודי האסלאם והמזרח התיכון

חברי הכנסת הערביים במפלגות הציוניות וברשימות הלווין: בחינת השתלבותו של מיעוט במערכת פוליטית 1948-1988

 

רשימת מקבלי מלגת אשכול תשס"ו (תואר שלישי)

 

הדס רוט טולדנו
המחלקה למדע המדינה

"תפקיד התקשורת בתהליך קביעת המדיניות: ניצול הדדי בין בירוקרטים לעיתונאים"

אהוד שפיגל
המחלקה למדע המדינה

תפקיד הגיבור כסוכן אלימות קבוצתית: היבטים קבוצתיים ותרבותיים של הפעלת אלימות לשם השגת מטרות פוליטיות

גלית סעדה-אופיר ז"ל
המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה

האוניברסיטה העברית כזירת פעילות סטודנטיאלית

עמליה קדם
החוג למוסיקולוגיה

בית כנסת ישראלי- מפגש בין מסורת מוסיקליות

נמרוד הגלעדי
החוג להיסטוריה

השוק השחור והתגבשותה של החברה הישראלית ממלחמת העולם השניה ועד לימי הצנע

עאמר דהאמשה
החוג לפולקלור יהודי והשוואתי

שם למקום: שמות הישובים הערביים בגליל ושמות העצמים מן הטבע בספרות העממית

מוסא שווארבה
שפה וספרות ערבית

הדיאלקט הבדואי של התיאהא בנגב: פונולוגיה, מורפולוגיה וסוגיות נבחרות בתחביר

 

 

רשימת מקבלי מלגת אשכול תשס"ז (תואר שלישי)

 

תהילה בלומנטל
ביה"ס לעבודה סוציאלית

"רווקות דתיות אורתודוקסיות הבוחרות להפוך לאמהות ללא בן זוג: קבלת ההחלטה והשפעותיה על התפיסה העצמית והחברתית"

נאדר שחאדה
ביה"ס לעבודה סוציאלית

"משפחות פלסטיניות שאבדו את ילדיהן במהלך אירועי אוקטובר 2000: תהליכי אבל ,טראומה וזהות"

מיה בניש-וייסמן
המחלקה לפסיכולוגיה

"עלייה האמנם? סיפורי הצלחה ואי הצלחה בעליית שנות ה-90 מרוסיה לישראל"

לורה ורטון
המחלקה למדע המדינה

"גלגוליה של אידאולוגיה חברתית, ממפלגת פועלי ארץ ישראל ועד למפלגת העבודה הישראלית 1965-1990"

קרן-אור שלזינגר
המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה

"עצמיים-נוודים, שדות זהות ותודעת גבולות בחברות קונפליקטואליות , מקרה בוחן: גבולות ישראל-פלסטין כמארג חברתי"

יצחק חפוטה (חופי)
ביה"ס לחינוך

"זיקה בין כשרים טיעונים ,מושגיים ולשוניים המשוקעים בשאלות פתוחות במבחנים להערכת הישגים לבין הבנה של תלמידים בלימוד מדעים"

יעל נתיב
ביה"ס לחינוך

"נערות רוקדות- המפגש בין נעורים , גוף ומגדר בבתי ספר תיכוניים בישראל"

איתמר רדאי
החוג להיסטוריה

"בין שתי ערים: חברה , מוסדות ולוחמים ערבים בירושלים וביפו, 1948-1947"

אבישי בניש
הפקולטה למשפטים

"הפרטת שירותים חברתיים בראי המשפט-הציבורי- חקר מקרה של הפרטת מבחני הזכאות לגמלאות קיום בישראל ובעולם"

ענבל וילמובסקי
המכון לקרימינולוגיה

"מבט פמיניסטי על אלימות ב- dating בישראל"

 

רשימת מקבלי מלגת אשכול תשס"ח (תואר שלישי)

 

 

נתנאל פישר
המחלקה למדע המדינה

הגיור בשירות המדינה- מעורבותה של מדינת לאום דמוקרטית בהליכי המרת דת: מדינת ישראל כמקרה בוחן

שרה זלצברג
המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה

שתיקת הגברים: משמעות פגיעה מינית בקרב קורבנות, גברים מרקע חרדי

רחל ורצברגר
המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה

כשעידן החדש נכנס לארון הספרים היהודי: התחדשות רוחנית בארץ ישראל.

ארי אנגלברג
המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה

הציונות הדתית ובעיית הרווקות המתמשכת.

מיכל קראבל- טובי
המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה

חליפת זהויות: בין סוביקט למדינה בגיור אורתודוכסי במדינת ישראל.

נור בר-און
המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה

בין תיירות להגירה – סיפורי חיים של ישראליים צעירים שחיים בהודו.

שי לביא
המחלקה לגיאוגרפיה

גיאוגרפיה הסטורית-תרבותית וצילום: התפתחות ירושלים כמקרה בוחן.

מורן ירחי
המחלקה לתקשורת ועיתונאות

המאבק על מסגור הטרור בתקשורת הזרה, מחקר בדיפלומטיה פוליטית.

יחזקאל עמיאור
המחלקה להסטוריה של עם ישראל

שורשיו והתפתחותו של המשק המעורב בהתיישבות בארץ ישראל.

אורית יעקב
ביה"ס לחינוך

המיועדים החדשים: ההבניה של חיי ייעוד רוחני בן זמנינו – המקרה של מטפלים רוחניים.

 

רשימת מקבלי מלגת אשכול תשס"ט (תואר שלישי)

 

אדוט רם
המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה

Entering the Middle-Class in Israel A cultural research of class relations among Mizrahi Jews, 70s immigrants and Arabs in Jerusalem

המר גילי
המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה

"כלוב הזכוכית המגדרי – מבט מבפנים": כינון זהות נשית בקרב נשים עיוורות

הרנס אלונה
המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה

השיח והפרקטיקה של השינוי הארגוני: מקרי מבחן של יחידות תומכי לחימה בצה"ל

קלין אורון אדם
המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה

מעבר לעצמי: הקשרים מקומיים ואישיים של תופעת התקשור בישראל

גלילי אמיר
המחלקה לגאוגרפיה

קבורה, מרחב וחברה הנגב: דפוסי קבורה בקרב הבדווים בנגב כמראה לשינויים חברתיים.

הורן רון
המחלקה לגאוגרפיה

פערים ברווחה כלכלית, דפוסי צריכה של משקי בית וחישוב מדדי מחירים לצרכן אזוריים בישראל.

וייסמן כרמל
המחלקה לתקשורת

נערות ותת תרבותיות במרחב הבלוגים.

זילברשץ-גרלנד פארי
בית הספר ע"ש פדרמן למדיניות ציבורית וממשל

The Feasibility of Deliberative Democracy in Israel: Can We Achieve Quality Deliberation in Deeply divided Societies?

סגל אהוד
בית הספר ע"ש פדרמן למדיניות ציבורית וממשל

Agenda Setting Through Government–NGO Interactions in Israel.

סוויד אסנת
המחלקה לחקר סכסוכים

עקורי גוש קטיף: לבירור תופעת הפליטות.

רוזלר נמרוד
המחלקה לחקר סכסוכים

ביטויים רטוריים של תפקידים פסיכו-חברתיים של מנהיג פוליטי בסכסוך עיקש ומעבר ליישובו: המקרים הישראלי-פלסטיני והצפון-אירי.

פיליפוב מיכאל
המחלקה למדע המדינה

עיצוב ושינוי בעמדות הפוליטיות של יוצאי חבר המדינות בישראל בין השנים 1989 ל-2009.

פישר נתנאל
המחלקה למדע המדינה

מעורבותה של מדינת לאום דמוקרטית בתהליכי המרת דת: מדינת ישראל כמקרה בוחן.

 

רשימת מקבלי מלגת אשכול תשע"א (תואר שלישי)

 

זלצברג שרה
המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה

שתיקת הגברים: משמעות פדיעה מינית בקרב קורבנות – גברים – מרקע חדרי

כהן-ניסן הילה
המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה

איזון בודה-משפחה/חיים: נרטיבים ונקודות מפנה בקרב מנהלות ומנהלים בתעשיית ההיי-טק בישראל ומנהלות ומנהלים לשעבר

רותם ניצן
המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה

התאבדות כמסמן: דיון ביחסי הגומלין בין מסגרות שיח שמייצגות התאבדויות בצה"ל

שגיא יריב
בית הספר ע"ש פדרמן למדיניות ציבורית וממשל

פקיד הציבור – האזרח המקצועי

מיטל בלמס
המחלקה לתקשורת

פרסונליזציה פוליטית והטלה פרסונלית של תדמית מנהיגים בזירה התקשרות הבינלאומית

גרוסאוג רנית
המחלקה לתקשורת

הפקת טלוויזיה לילדים בעידן של שינויים טכנולוגיים וחברתיים – ערוץ "הופ!" כמקרה מבחן

דסקל אפרת
המחלקה לתקשורת

מתלונה עד תיקון: תלונות ציבור כמנגנון לכינון חבות תקשורתית

יפתח רון
המחלקה לתקשורת

יחסי-גומלין בין נרטיבים קולקטיביים, נרטיבים אישיים, ומעורבות מתמשכת של יהודים ישראלים בתהליכי דיאלוג עם ערבים פלסטינים בישראל

שרעבי-כהן רויטל
המחלקה לתקשורת

מוסיקת הראפ בישראל כשדה תרבותי

שפר גד
המחלקה לגאוגרפיה

שינויי נוף בארץ מאז סוף המאה ה-19 בהסתמך על מפות היסטוריות וההשלכות לשמירת הטבע בישראל

יניב ריינגוורץ
המחלקה לכלכלה

הכלכלה הפוליטית של הרשויות המקומיות בישראל

ששון שלומי
המחלקה למדע המדינה

אקטיביזם אידיאולוגי-חילוני במדינת ישראל – ארגונים חילוניים באקלים של קונפליקט ומשבר

 

רשימת מקבלי מלגת אשכול תשע"ב (תואר שלישי)

 

איתן חגי

אתנוגרפיה של יחסים חברתיים במרחבים עירוניים-ציבוריים: חקר האינטראקציה במונית תל-אביבית

גירש ירון

גיבורים, אידיאלים וערכים בקרב בני נוער יהודים בישראל

שגיב טליה

לחיות על קו השבר: ישראלים ממוצא עדתי מעורב

פיינברג בקי

, " Campaign Promises: Politician Strategies and Journalistic Coverage "

פרידמן אלי

An Historical Comparison of Domestically-Targeted and Foreign-Targeted Political Messages within the Framework of the Israeli-Palestinian Conflict

הרסגור לירן

The Role of Political Generations in the Explanation of Voting Behavior and Political Attitudes

פרי גלי

Political protesters’ Evaluations of Police Legitimacy in Israel

 

 

רשימת מקבלי מלגת אשכול תשע"ג (תואר שלישי)

 

זהר גזית

מוות בתנועה: עמותות המקדמות תפיסות ופרקטיקות חלופיות בנושא מוות בחברה הישראלית

ימימה כהן

לחקוק זהות באבן: תיירות מורשת ברובע היהודי בירושלי

עולא נבואני

על הקשר בין תעסוקת נשים ומשפחה בקרב האוכלוסייה הערבית בישראל: ניתוח השוואתי

מאיה דה פריס קדם

אינטרנט ככלי טכנולוגי לבניית קהילה וזהות בקרב תושבי ירושלים המזרחית 

אפרת דסקל

מתלונה עד תיקון: אי שביעות רצון ציבורית כמנגנון לכינון חבות תקשורתית 

לירן הרסגור

The Role of Generations in the Explanation of Political Behavior 

סמדר מושל

בין מדינת הרווחה למדינה הרגולטורית – המקרה של החינוך לגיל הרך מלידה עד 3

מלכה גרינברג רענן

מרחב, יחסי כוחות וזהויות בירושלים: חקירה באמצעות מפות מנטליות ו-GPS 

חדווה אייל

משטר הניסויים הרפואיים בבני אדם בישראל: הדינמיקה של עוצמה, ידע ורגולציה

לירון דיין

הפנמת שיקולי בריאות במדיניות המזון בישראל

חנן יונה

פילנתרופיה מודרנית בישראל, פילנתרופים והמגזר השלישי 

מנחם שיף

העיר יפו כנקודת חיבור בין זהות לזיכרון בזהות הישראלית המתפתחת 

עדי שני-רותם

ההשפעה של התערבויות בתחילת ובהמשך החיים על ההון האנושי: ניתוח אמפירי

 

רשימת מקבלי מלגת אשכול תשע"ד (תואר שלישי)

 

מיכה בלזר

אינטגרציה של זהויות דו-תרבותיות: המקרה של זוגות מעורבים – דתיים וחילוניים בישראל

אמית אביגור-אשל

מעמדות הביניים והפוליטיקה של הנאוליברליזם בישראל ובצ'ילה

מור חסיד-לוי

בונים קולנוע לאומי - תעשיית הקולנוע הישראלית והתפתחותה של זהות לאומית, 1954-2010

עדי שני-רותם

ההשפעה של התערבויות בתחילת ובהמשך החיים על ההון האנושי: ניתוח אמפירי

סמדר מושל

מדיניות מעונות היום בישראל בפרספקטיבה השוואתית

מוטי טליאס

משטרי רגולציה ולנטריים בתחומי צרכנות ובטיחות מזון בישראל: התפתחות סיבות והשלכות

אור טוטנאור

אופוזיציות פרלמנטריות בדמוקרטיות מבוססות: מחקר משווה

 

רשימת מקבלי מלגת אשכול תשע"ה (תואר שלישי)

 

מוחמד אבו נסרה

כותב דוקטורט בהנחית פרופ' עמליה אוליבר בנושא: יזמות טכנולוגית בחברה הערבית בישראל: מסע הצמיחה הכלכלית של יזמים ערביים בשדות טכנולוגים ובחברות עתירות ידע

רוית מזרחי

כותבת דוקטורט בהנחית פרופ' גילי דרורי בנושא: על גלובליזציה במערכת החינוך הישראלית: נקודת מבטם של הסוכנים

עמליה שחף

כותבת דוקטורט בהנחית פרופ' תמר אלאור בנושא: ילדי חברון 1968 – דור במקום

מאיה דה-פריס

כותבת דוקטורט בהנחית פרופ' יפעת מעוז בנושא: מדיה חברתית בקרב קהילות מוחלשות באזורי סכסוך עיקש: מקרה בוחן-ירושלים המזרחית

יעל פישמן-זנה י

כותבת דוקטורט בהנחית פרופ' אסתר שלי-ניומן בנושא: צדיקים מלאכתם נעשית בידי אחרות

מוטי טליאס

משטרי רגולציה וולונטריים בתחומי צרכנות ובטיחות מזון בישראל: התפתחות, סיבות והשלכות.

מיכל לבנת-לרר

כותבת דוקטור בהנחית ד"ר רענן סולוציאנו –קינן, בנושא: The Effect of Anticipated Hindsight Knowledge on Foresighted Judgment in Accountability Relations

אורי שי

ההשפעה של פרישה על תחלואה בישראל

אנטיגונה אשקר

נתינה [תרומות והתנדבות] של מיעוטים - המקרה של המיעוט הערבי בישראל

 

רשימת מקבלי מלגת אשכול תשע"ו (תואר שלישי)

 

טרייסי אדמס

Importing Memory: Using Other Nations' Collective Memory in Political Speeches

חגי אלקיים,

תדמיות מוסריות בעולם הפוליטי

שי ווינאפל

תגובותיהם של מדינת ישראל, ושל ארגונים לא ממשלתיים לנוכח פעילות המיסיון הנוצרי

אופיר וינשל-שחרההתפתחות

ההיסטורית של תהליכי "ההבנייה ההדדית" בין שדה החינוך הסביבתי לשחקנים המאכלסים אותו: אסטרטגיות, פרקטיקות ותהליכי מוביליות

ליאור חן,

נהר זורם ביניהם: הבניית קדושה, קונפליקט ולאומיות באתרי טבילה נוצריים לאורך נהר הירדן

אור טוטנאור

אופוזיציות פרלמנטריות בדמוקרטיות מבוססות: מחקר משווה

נחמה

יפהעוני וטיב היחסים בין חילונים לחרדים בישראל

אפרת כהן

מוכשרות לטכנולוגיה? בחינה מגדרית של דפוסי הכשרת בנות לשירות טכנולוגי בצהל

אביעד לוי

תפקידו של רגש השמחה לאיד בפוליטיקה העולמית

רוית מזרחי-שטלמן

על גלוקליזציה במערכת החינוך הישראלית: נקודת המבט של הסוכנים

ירדן מנדלסון

השלכות חשיפה ממושכת לטראומה של אירועי טרור על בריאותם הנפשית של מתבגרים: תפקידם של סגנונות ההורות ומאפייני האישיות

עולא נבואני

הקשר בין תעסוקת נשים לבין בניית משפחה בקרב האוכלוסיות הערבית והיהודית בישראל: ניתוח השוואתי

בריאנה פרימינגר

הכותל המערבי כאתר, כתהליך וכשיח: מבט מוסדי על תיירות מורשת

עמליה שחף

ילדי חברון 5938 – דור במקום.

 

רשימת מקבלי מלגת אשכול תשע"ז (תואר שלישי)

 

מסורתיים רוחניים: ההתחדשות הדתית של ידוענים ישראלים כשיח אזרחות פוסט-חילוני

 

אסף ליבוביץ

יקומים מקבילים: הגורמים המשפיעים על מימושו של ערך כבוד האדם במערכת הבריאות בישראל

אסף גפן

מסורתיים רוחניים: ההתחדשות הדתית של ידוענים ישראלים כשיח אזרחות פוסט-חילוני

הגר חג'ג' ברגר

פופוליזם כצורת שיח בהקשר הישראלי : פוליטיקאים, תקשורת וצה"ל

נעמה וייס-יניב

Civic Consciousness in Times of Emergency- Battle Missives in the IDF 1948-2014

נטע גל-נור

בין המדומיין לקונקרטי – חוויה של מקום והתמקמות בעידן הגלובלי דרך מקרה הבוחן של תיירות התנדבותית

נטע כהנא

 

השפעת ייצוג נשים על תפקוד הרשויות המקומיות

 

עודד סטקלוב

 

מסורתיים רוחניים: ויסות אמפתיה בין-קבוצתית בחברה הישראלית כאמצעי ללכידות חברתית

יוסי חסון

 

היתוך בחום נמוך: יחסים בין-עדתיים בקרב עולים במחנות ומעברות העולים

הילה בהרד

 

 

רשימת מקבלי מלגת אשכול תשע"ח (תואר שלישי)

סיפור התקשורת על הזנות" -נרטיב הזנות בתקשורת הישראלית בין השנים 2007-2017, בדגש על יחסי הגומלין בין התקשורת,השטח ומדיניות חקיקתית

אודליה דיין-גבאי

המחלק לתקשורת ועיתונאות

תנועתיות של שחקנים בשדה ארגוני משתנה: מקרה הבוחן של תחום החינוך הסביבתי בישראל

אופיר וינשל-שחר

המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה

אתניות, אפליה ועדתיות בחברה החרדית

אליעזר היון

המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה

The International Transferability of Skills in the High-tech Sector: the Israeli Case

גבריאלה אפל

בה"ס למדיניות ציבורית

 

רווחה וזכויות אדם בעיר

גיל מימון

המחלקה למדע המדינה

תרומות החינוך המקצועי לעיר: זהות מקומית, אי שוויון (צמצום פערים ופיתוח מדיניות חינוכית עירונית

גלית בינט

המחלקה למדע המדינה

 

The political economy of occupational licensing

יאיר אושרוב

המחלקה למדע המדינה

נהר זרם ביניהם: הבניית קדושה, קונפליקט ולאומיות באתרי טבילה נוצרים לאורך נהר הירדן

ליאור חן

המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה

Civil Obligation in Times of War: Battle Missives in the Israeli Defense Force 1948-2014

נטע גל-נור

המחלקה למדע המדינה

The Growth and Decline of Law and Regulation: A Cross-National Study

ניר קוסטי

המחלקה למדע המדינה

"אורות חוזרים": התמקמות תרבותית מחודשת בקרב בעלי תשובה וילדיהם בישראל

עינת בר דרור

המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה

מגוון של משטרי נתוני אשראי: מחקר השוואתי אודות הפוליטיקה של מידע פיננסי אישי

ענבר מזרחי

בה"ס למדיניות ציבורית

רשימת מקבלי מלגת אשכול תשע"ט (תואר שלישי)

 

עדי שפי

המחלקה לתקשורת ועיתונאות

ייצוג האימהוּת הפוסט-טראומטית בקולנוע הישראלי העכשווי

עמיר סיגל

המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה

Unemployment as a Cultural Object and policy issue in Israel

דפנה פרי

המחלקה למדע המדינה

מדיניות כלפי ארגוני חברה אזרחית בישראל, 1980-2020

איתמר יקיר

בה"ס למדיניות ציבורית

Essays in Labor market policy and the effectiveness of policy changes

מעין שגב

המחלקה לכלכלה

How Return to Schooling Affects College Attainment and the Choice of Major

מורן אביטל

המחלקה לתקשורת ועיתונאות

"And  Died,  and  was  Gathered  unto  his  People"(Genesis,  25:17)-Analysis of the coverage of the death of public figures in the Israeli press.

 שני בר-טוביה

המחלקה ליחסים בינלאומיים

Legitimacy, Identity and Policy Diffusion: The Diffusion of Restrictive Refugee Policies among Western States

וליד חבאס

המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה

Interdependency and Economic Relations between Israel and the West Bank: A Class and Sector analysis

 
 
 

 

רשימת מקבלי מענק אשכול תש"ע (סגל אקדמי)

 

הטבע האנטגוניסטי של טקסי מרים בירושלים: טקסים קנוניים תחת ריבונות יהודית ותהליכי ההתאסלמות

נורית שטדלר
המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה

Ethnic Solidarity, Segregation and Violence: A Neighborhood Level Analysis

דן מיודובניק
המחלקה למדע המדינה

 כיצד מאזנים בין "בטחונות מתחרים": המקרה של הקמת תחנת כוח סולארית בנגב

איתי פישהנדלר
המחלקה לגיאוגרפיה

The takeover of ordinary people: Transforming the logic of the reporting at crisis

זוהר קמפף
המחלקה לתקשורת

Online humor and the construction of Israel identity

לימור שיפמן
המחלקה לתקשורת

 

רשימת מקבלי מענק אשכול תש"פ (סגל אקדמי)

ד"ר אייל פאר

בה"ס למדינית ציבורית

עמדות קובעי מדיניות כלפי התערבויות התנהגותיות כאמצעי מדיניות

ד"ר אליקים כסלו

בה"ס למדיניות ציבורית

The Social Consequences of Immigrants’ Integration into STEM: Evidence from Israel

פרופ' גד יאיר

המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה

אמריקה, ורסנו, אמריקה: המדע הישראלי בארצות הברית

ד"ר ערן אמסלם

המחלקה לתקשורת ועיתונאות

The Democratic Consequences of Extreme Political Rhetoric

ד"ר גלית כהן- בלנקשטיין

המחלקה לגאוגרפיה ובה"ס ךמדיניות ציבורית

The Trouble Makers as City Makers? Serial Participators and Second-Order Participation in Urban Planning

פרופ' איתי פישהנדלר

המחלקה לגאוגרפיה

The Institutional Interface between Civic National Infrastructure and Military Considerations

ד"ר נעם גדרון

המחלקות למדע המדינה ופכ"מ

Election Cycle Dynamics of Affective Polarization: A Panel Survey across Three Israeli Elections

פרופ' פזית בן-נון בלום

המחלקה למדע המדינה

Political Scandals: The Role of Moral Immunization

ד"ר גייל טלשיר

המחקה למדע המדינה

על מה באמת הבחירות האלה – צירים אידיאולוגיים בתקשורת הציבורית

ד"ר תניה ציון וולדקס

בה"ס לחינוך

בין ביקורת למסורת, בין "אמהות על המשמר" ל"לומדות מהאמהות": כיצד נשות ביתא ישראל מייצרות בבית הישראלי שייכות והתנגדות תוך ניכוס המשכיות

 

רשימת מקבלי מענק אשכול תשס"ד (סגל אקדמי)

 

תמר רפופורט
ביה"ס לחנוך

"אורינות אימהית" והעצמה של נשים פלשתינאיות : תוכנית האתג"ר במזרח ירושלים

ערן רזין
המחלקה לגאוגרפיה

שונות מרחבית במעורבותם של עולי ברה"מ לשעבר בפוליטיקה המקומית

רות קלינוב ואבנר אחיטוב
המחלקה לכלכלה

השפעת שינויים במבנה המשפחה על שכרם של גברים ונשים

יצחק גלנור
המחלקה למדע המדינה

המערכת הפוליטית בישראל

מנחם הופנונג
המחלקה למדע המדינה

" משפט ופוליטיקה בגיוס חובה לצה"ל"

אלון פלד
המחלקה למדע המדינה

Advancing Electronic Government :Bureaucracy, Technology and the Public Sector

איל בן ארי
המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה

החיכוך הצבאי אזרחי באינתיפדת אלאקצה: צה"ל , האוכלוסיה הפלסטינאית והאינטראקציות האלימות בינהן

יהודה גודמן
המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה

מימון פרויקט שהוגש לקרן חיצונית- תהליכי גיור בישראל של שנות האלפיים: אזרחות אתניות, ופוליטיקה של זהויות

לואיס רוניגר
המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה

המילוט לישראל של נרדפי הממשל הצבאי בארגנטינה בשנים 1976-1983

 

רשימת מקבלי מענק אשכול תשס"ה (סגל אקדמי)

 

תיקוף חיצוני של שימוש באפיוני משחק כאינדיקטורים להסתגלות פוסט טראומטית של ילדים צעירים שנחשפו לאירועי טרור

אסתר כהן
ביה"ס לחינוך

האם הסדר החובות במגזר החקלאי המשפחתי השיג את מטרתו?

אייל קמחי
כלכלה חקלאית ומנהל

שירי ילדים מתקופת הישוב

אדוין סרוסי
מרכז לחקר המוסיקה היהודית

התוצאות הפוליטיות של שיטות בחירת מועמדים

ראובן חזן וגדעון רהט
המחלקה למדע המדינה

מדיניות החינוך בישראל: אזרחות וחינוך דמוקרטי בין תיאוריה למעשה

גייל טלשיר
המחלקה למדע המדינה

Economic and Security Voting in Israel 1949-2003:The Role of the Media

תמיר שפר
המחלקה למדע המדינה

Israel Status in the Evolving European Integration Programme - Levi Eshkol Perspective

גיא הרפז
יחב"ל ומשפטים

National Crisis and the Representation of Civil Society: Israeli Television News Coverage of Suicide Bombings 2001-4

פול פרוש
המחלקה לתקשורת ועיתונאות

תפקיד העמימות בניסוח אמנות סביבתיות: ההסכם בין ישראל וירדן והשלכותיו להסכמי מים עתידיים בין ישראל לרשות הפלסטינית

איתי פישהנדלר
המחלקה לגיאוגרפיה

השתקפותה של הסביבה בשיח התכנוני בישראל

ערן פייטלסון
המחלקה לגיאוגרפיה

"החוזה המגדרי" בישראל- שינויים לאורך זמן

מיכל פרנקל
מחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה

 

רשימת מקבלי מענק אשכול תשס"ו (סגל אקדמי)

 

הכנת תוכנית מתאר חדשה לתוכנית עיסוויה בירושלים: תהליך של שיתוף ציבור מודר בעיר השסועה

גלית כהן בלנקשטיין
המחלקה לגיאוגרפיה

בתי משפט כזירה אלקטורלית

מנחם הופנונג
המחלקה למדע המדינה

החלטה בירוקרטית כבעיית ניראות ציבורית: מחקר תיאורטי והשוואתי

משה מאור
המחלקה למדע המדינה

הצד האחר של טרור המתאבדים

גדעון ארן
המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה

Fertility change among immigration to Israel from Former Soviet Union

ברברה אוקון
המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה

הנצחת עבר בעייתי: טקסי יום הזיכרון לרבין במערכת החינוך בישראל

ורד ויניצקי סרוסי
המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה

מגמות בדעת הקהל הישראלי אודות סוגיות סוציו-כלכליות

מיכאל שלו
המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה

טראומה וגוף- הקולנוע הישראלי והקולנוע הפלשתינאי על האינתיפאדה 2002-2006

רעיה מורג
המחלקה לתקשורת ועיתונאות

הבדלים בתהליכי רכישת מיומנויות החקר במדע היסטורי וניסויי

ג'ף דאדיק
הוראת המדעים

 

רשימת מקבלי מענק אשכול תשס"ז (סגל אקדמי)

 

"הישראליזציה" של פרקטיקות עבודה – משפחה בסניפים מקומיים של חברות רב לאומיות: על תרגום מקומי של תהליכים גלובליים

מיכל פרנקל
המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה

"נוף במחלוקת, העיר העתיקה של ירושלים וסביבותיה לאחר מלחמת ששת הימים 1967-1987"

ריכב רובין
המחלקה לגיאוגרפיה

"בעלות משפחתית וביצועים בחברות ציבוריות ישראליות"

חשאי ניראון
ביה"ס למנהל עסקים

"לקראת מודל לשימוש בקונפליקט לפיתוח חשיבה היסטורית"

יפעת בן דוד קוליקנט
ביה"ס לחינוך

"מנהיגות אידיאולוגית בבתי ספר יסודיים"

אורי איל
ביה"ס לחינוך

"השלכות היישום של דו"ח שושני ביחס להקצאת המשאבים לבתי הספר היסודיים במגזר היהודי והלא יהודי: מי מרוויח ומי מפסיד"

סורל קאהן
ביה"ס לחינוך

"ניתוח ורגרסיה של הגורמים לאי שויון בהכנסות בקרב משקי הבית בישראל"

איל קמחי
כלכלה חקלאית ומנהל

Wapor Regional Seminar on Public Opinion, Communication and Elections

תמיר שפר
המחלקה לתקשורת ועיתונאות

מענק סיום להשלמת ספר בנושא מנהל ציבורי בישראל

יצחק גלנור
המחלקה למדע המדינה

 

רשימת מקבלי מענק אשכול תשס"ח (סגל אקדמי)

 

שאול שנהב
המחלקה למדע המדינה

"מועדים פוליטיים : השפעת לוח השנה היהודי על השיח הפוליטי בישראל"

לילך ניר
המחלקה למדע המדינה

"השפעת החשיפה ל"ארץ נהדרת" על השיח הדמוקרטי"

איתן אלימי
המחלקה למדע המדינה

"הגורמים לתהליך הקצנה פוליטית: המאבק נגד תכנית ההתנתקות כמקרה בוחן"

מרגית כהן
בית הספר ע"ש פדרמן למדיניות ציבורית וממשל / משפטים

"אנרגיה בישראל: משפט ורגולציה

אשר בן אריה
ביה"ס לעבודה סוציאלית

"מדינת הרווחה הים תיכונית: נשים, ילדים ומשפחות"

דני פלזנשטיין
המחלקה לגיאוגרפיה

"הערכת ההשפעות של הרכבת הקלה על שימושי קרקע וערכי קרקע בירושלים"

יונתן גארב
מחשבת ישראל

"הרנסס הרוחני- מסטי בעולם החרדי בימינו"

יהודה גודמן
המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה

Masculinity, Pietism and Anorexia Nervosa: Moral reasoning of Ultra orthodox Spiritual Guides in Contemporary Israe

 

רשימת מקבלי מענק אשכול תשס"ט (סגל אקדמי)

 

In the Footsteps of Bavta, an Anthropology of Israeli Sandals

אלאור תמר
המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה

מנגנוני מניעים ומעכבים בתהליכי רדיקליזציה פוליטית: מפוליטיקה של התנתקות (גוש קטיף) להתנתקות פוליטית (פינוי עמונה). רהט גדעון, התוצאות הפוליטיות של רפורמת 1975 בשיטת הבחירות לרשויות המקומיות.

אלימי איתן
המחלקה למדע המדינה

הקשר בין דפוסי קבלת החלטה בבחירת לימודים לבין נשירה בהשכלה הגבוהה.

גתי איתמר
המחלקה לפסיכולוגיה

האם מתי בעלי רכב חברה מעדיפים להשאירו בחנייה לטובת שימוש ברכבת?

כהן-בלנקשטיין גלית
המחלקה לגיאוגרפיה

פוליטיקה של חקיקה בירוקרטית.

לוי פאור דוד
בית הספר ע"ש פדרמן למדיניות ציבורית וממשל

Review of Attitudes and Policies on the Right to Access Services of Assisted Reproductive Technology in Israel.

שפרלינג דניאל
בית הספר ע"ש פדרמן למדיניות ציבורית וממשל

המדיה החדשה, המדיה הישנה ותנועות פוליטיות בישראל.

וולפספלד גדי
המחלקה לתקשורת

האינתיפאדה, הקולנוע הדוקומנטרי הישראלי, והטראומה של הכובש/ת.

מורג רעיה
המחלקה לתקשורת

 

רשימת מקבלי מענק אשכול תשע"א (סגל אקדמי)

 

פריון ודתיות: יהודים בישראל

אוקון ברברה
המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה

The soul of the biblical sandal

אלאור תמר
המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה

Disengagement Politics: A Relational Approach to Political Radicalization

אלימי איתן
המחלקה למדע המדינה

"הרשת הביטחונית" בישראל בפרספקטיבה תיאורטית והשוואתית

ברק אורן וגבי שפר
המחלקה למדע המדינה

נרטיבים בסכסוך לאומי: מידת קרבה נרטיבית כמדד לעומק

שפר תמיר ושנהב שאול
המחלקה למדע המדינה

 

רשימת מקבלי מענק אשכול תשע"ב (סגל אקדמי)

 

Preparation of Experiments on Religiosity and Survey Response Error

גיא סטקלוב

הבדלים בין ערבים ליהודים בבחירת מקצוע, מעמד כלכלי והשכלה: 

נביל חטאב

Boeing Aliya: ישראלים-צרפתים במאה ה-21

אסתר שלי ניומן

The Accident Externality from Driving: Evidence from Shabbat Entry  and Exit Background and Literature

איתי שורץ

Being Israeli: Daily Life in a Young State

ענת הלמן

קשרים חשאיים: יחסי ישראל-ארה"ב בין השנים 1967 ל-1977

גיא לרון

 

רשימת מקבלי מענק אשכול תשע"ג (סגל אקדמי)

 

טרור המתאבדים

גדעון ארן

פאניקות מוסרית ומערכת הצדק הפלילי

נחמן בן-יהודה

Science in the Risk Society: Policy of Biological Research through the Lens of its Entailed Dangers to the Public in Israel

לימור סמימיאן-דרש

תעשיית המידע ומחירה: גיוס ותחזוקת מערך משתפי הפעולה בשטחים

מנחם הופנונג

’מדינה יהודית ו---חזקה?‘ המימד החברתי, הישראלי והדמוקרטי בבחירות 2013 לאור משבר הלגיטימציה

גייל טלשיר

Regulating the Regulatory World: An Institutional Analysis of the Israeli Regulatory Output

דוד לוי-פאור

The Political Legacies of Combat: Attitudes towards War and Peace among Israeli Ex-combatants – Pilot study

דן מיודובניק

Public transport in Jerusalem: Planning for Whom?

גלית כהן-בלנקשטיין

 

רשימת מקבלי מענק אשכול תשע"ד (סגל אקדמי)

 

Reconciling policy dissonance: Patterns of governmental response to policy noncompliance

ד"ר ענת גופן
בית הספר למדיניות ציבורית

Dynamic Economic Effects of Localized Tax Incentives: Evidence from the Israeli Periphery

ד"ר נעמי האוזמן
כלכלה

Does the Meaning of “News Negativity” Differ in Israeli Subcultures?

ד"ר לילך ניר
תקשורת ועיתונאות ומדע המדינה

What can GPS tracking tell us about segregation in cities? Empirical exploration of the extreme (?) case of Jerusalem

פרופ' נעם שובל
גיאוגרפיה

הקשרים בין מפלגות לבין איגודים מקצועיים בישראל בראשית המאה ה-21

פרופ' גדעון רהט
מדע המדינה

המגזר הביטחוני וסכסוכים פנימיים:  ישראל בפרספקטיבה תיאורטית והשוואתית

פרופ' אורן ברק
יחסים בינלאומיים ומדע המדינה

איצטדיונים ותחרות בין ערים: כלכלה, תרבות ופוליטיקה בספורט המקצועני בישראל

ד"ר גלעד רוזן
גיאוגרפיה

 

רשימת מקבלי מענק אשכול תשע"ה (סגל אקדמי)

 

Scenarios, Uncertainty, and Preparedness: National 'Turning Point' Exercises in Israel

לימור סמימיאן-דרש

המערכת הפוליטית בישראל: שנים ראשונות; מבנה מוסדי; התנהגות פוליטית; בעיות לא פתורות; הדמוקרטיה בישראל

יצחק גל –נור

Norms of No Violence in Ethnically Mixed Cities: Lessons from Jerusalem

דן מידובניק

The construction of urgency discourse around energy mega-projects: the Israeli case

איתי פישהנדלר

ביטולי חברות פוליטיים בפייסבוק בקמפיין הבחירות בישראל

ניקולס ג'ון

 

רשימת מקבלי מענק אשכול תשע"ו (סגל אקדמי)

 

Citizenship and State Demand for Loyalty: The Case of the Israeli Civil Service after Independence

יעל ברדה, המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה

Political Facebook unfriending by Palestinian citizens of Israel

ניקולס ג'ון, המחלקה לתקשורת ועיתונאות

Israel's economy in face of the EEC Challenge, 1957-1975

גדי היימן, המחלקה ליחב"ל

Integrating Israeli-Arabs into the Israeli Hi-Tech Industry

אליקים כסלו, בה"ס למדיניות ציבורית

טראומת הכובש והקולנוע הישראלי בתקופת האינתיפאדה

רעיה מורג, המחלקה לתקשורת ועיתונאות

דמיינו שכולנו יושבים בסלון ומדברים על פוליטיקה: חקר קבוצות ווטסאפ ישראליות למטרות דיון פוליטי בלתי פורמלי

נטע קליגלר-וילנצ'יק, המחלקה לתקשורת ועיתונאות

 

רשימת מקבלי מענק אשכול תשע"ז (סגל אקדמי)

 

Israeli Arab Entrepreneurs of Knowledge Intensive Companies

עמליה אוליבר

האחיות המוצלחות שלי (וגם האחים): פרספקטיבה משפחתית על הישגיו הלימודיים של הפרט

 

ענת גופן

The Inter-generational Transmission of Human and Physical Capital Evidence from the Holocaust

אברהם אבנשטיין

Conspiracy Commentary alternative facts and conspiracy theories in user response to online news journalism

כריסטיאן באדן

תרומת השירות הצבאי והלאומי לגיבוש הזהות המקצועית של צעירים בישראל

איתמר גתי

מי קובע את מדיניות החינוך? המשמעות של תמורות במשילות החינוך

אני מבקשת להפנות את תשומת לבך לכללים הבאים הנהוגים במכון אשכול

ג'וליה רסניק

The effects of home ownership on:  neighborhoods: evidence from a natural experiment in Israel

נעמי האוזמן

תפיסות של אבהות: זהות אבהית ואפיוני מנטלזציה אבהית - השוואה בין אבות ילידי הארץ לבין אבות "דור וחצי" שעלו מברית המועצות לשעבר

אוריה תשבי

Teflon politicians: A conjoint analysis

פזית בן-נון בלום

 

רשימת מקבלי מענק אשכול תשע"ח (סגל אקדמי)

הפוליטיקה של שץ יום רחובות בערים שסועות: ירושלים כמקרה בוחן

ד"ר אורן ברק

המחלקה למדע המדינה והמחלקה ליחסים בינלאומיים

Is There a Distinct Jewish Environmental Movement? The Israeli Perspective

פרופ' איתי גרינשפן

בה"ס לעבודה סוציאלית

’Israelis’ Incentives and Aims in Emigrating: Testing the Theory of ‘Social Migration

ד"ר אליקים כסלו

בה"ס למדיניות ציבורית

התרומה של "קהילות משימה" לחיזוק ערים משניות: לקחים מהניסיון הישראלי עבור ערים מצטמקות ובעיור מאוז

ד"ר אמילי סילברמן

המחלקה לגאוגרפיה

עדכון בסיס נתונים על מפלגות

פרופ' גדעון רהט

במחלקה למדע המדינה

Boundaries at work: Security-medical spaces and the treatment of Syrian casualties in Israel

ד"ר לימור סמימיאן דרש

בה"ס למדיניות צבירות

סיפורי חיים של יזמי שלום יהודים ופלסטינים בישראל

פרופ' עמליה אוליבר, המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה

פרופ' תמר זילבר, בה"X למנהל עסקים

Making Voters Care about Integrity: A Two-Stage Field Experiment in Israel.

פרופ' רענן סוליציאנו-קינן

בה"ס למדיניות ציבורית

Cultures of Military Service in Israel: How the Perception of Being a Soldier Affects Public Attitudes toward Military Conflicts

פרופ' שאול שנהב

המחלקה למדע המדינה

Members of the Knesset’s Perceptual Accuracy of Public Preferences

פרופ' תמיר שפר

המחלקה למדע המדינה והמחלקה לתקשורת

תמיכה בימי עיון, כנסים וסדנאות

 

קול קורא לתמיכה בימי עיון, כנסים וסדנאות העוסקים בחברה הישראלית תשע   

מכון אשכול תומך בפעילות מחקרית, שעניינה החברה, הכלכלה, הפוליטיקה והמדיניות בישראל.

המכון מקבל הצעות לתמיכה בכנסים, בימי עיון ובסדנאות שתוגשנה על ידי חבר/ת סגל אקדמי אחד/ת או יותר, או על-ידי שני תלמידי מחקר לפחות.

גובה התמיכה של המכון לא יעלה על 3,000$ לכנס. חברי סגל רשאים להגיש בקשה לכנס אחד בלבד לאותה שנה אקדמית.

 

הגשת הצעות תיעשה באמצעות "טופס בקשה לתמיכה בכנס, בסדנה או ביום עיון", המצורף לקול קורא.  יש למלא את הטופס באופן אלקטרוני ולשלוח אותו בדוא"ל לכתובת: eshkol@mail.huji.ac.il   

 

לבירורים אפשר לפנות לגב' דיאנה מונייר, רכזת מכון אשכול, בניין מדעי החברה חדר 4708.

בטל' 02-5881344 או בדוא"ל  eshkol@mail.huji.ac.il

התאריך האחרון להגשת הצעות לשנה"ל תשע הוא 6.09.2018
תשובות יתקבלו עד ל 4.10.2018