Table of Contents

מענקי מחקר ומלגות לחקר החברה הישראלית

 

מענקי מחקר ומלגות לחקר החברה הישראלית 2023

מכון לוי אשכול וועדת המחקר של הפקולטה למדעי החברה מזמינים את חברות וחברי הסגל האקדמי באוניברסיטה העברית להגיש הצעות לסיוע במימון מחקרים לשנת 2023.

תחומי מחקר וסדרי עדיפויות:

המענקים והמלגות מיועדים אך ורק למחקרים שעניינם המרכזי בחקר החברה, הכלכלה והמדיניות בישראל. המענקים מחולקים לשלושה מסלולים:

אשכול - משולב
מענק מחקר לחברות ולחברי סגל המשולב במלגה עבור תלמיד/ת מחקר (50% מענק ו-50% מלגה) לטובת פרויקט מחקר משותף העוסק בחקר החברה, הכלכלה והמדיניות בישראל. מסלול זה נועד, בדרך כלל, לעבודה משותפת של חברות וחברי סגל עם תלמידות ותלמידי מחקר תחת הנחית חבר/ת הסגל. המסלול מוגבל לסטודנטיות ולסטודנטים שגובה המלגה שהם מקבלים בשנת הלימודים תשפ"ג לא עולה על 125%.
הסכום הכולל המקסימלי להצעה: 20,000 ₪.

 • אשכול - מלגה

מלגה לתלמיד/ת מחקר (דוקטורנט/ית), שעבודתו/ה עוסקת בחקר החברה, הכלכלה והמדיניות בישראל. המסלול מוגבל לסטודנטיות ולסטודנטים שגובה המלגה שהם מקבלים בשנת הלימודים תשפ"ג לא עולה על 125%.
ההגשה למסלול זה, כמו בשאר המסלולים, נעשית על-ידי המנחה כחבר סגל בפקולטה.
הסכום המקסימלי לבקשה: 10,000 ₪.

 • אשכול - מענק

מענק למחקר שעוסק בחקר החברה, הכלכלה והמדיניות בישראל. מסלול זה מיועד בדרך כלל לחברות ולחברי סגל ללא קביעות.
סכום המענק המקסימלי: 10,000 ₪.

 

בכל המסלולים, לא יינתנו מענקי מחקר למי שקיבל/ה מענק מהמכון בשנה שעברה, למעט מקרים מיוחדים ויוצאי-דופן.

 

מרכיבי הבקשה

 1. הצעה
  1. הצעה באורך של עד שלושה עמודים (למעט ביבליוגרפיה),
   הכוללת את מטרות המחקר המוצע, התייחסות לרקע
   התיאורטי והאמפירי כמו גם המתודולוגיה.
  2. הצעת תקציב מנומקת שתכלול פירוט לפי סעיפי ההוצאה המקובלים באוניברסיטה.
   • הגשת בקשה במסלול "מלגה" לא דורשת פירוט הוצאות אלא רק
    הצדקה של המלגה.
   • הצעת התקציב לא תכלול רכישת ציוד בלתי מתכלה מעל 1,000 ₪, לרבות מחשב. במקרה של רכישת מחשב, ניתן לתקצב כספי השלמה ("matching")  לסיוע המתקבל ממסגרת אחרת ולפי כללי האוניברסיטה.
   • לא ניתן לממן נסיעות לחו"ל, ויש לקחת בחשבון שהחזרי נסיעות ואש"ל חייבים במס הכנסה.
   • אין צורך לתקצב תקורה.

 

 1. מכתב מלווה
  מכתב מלווה המפרט את סוג המענק המבוקש והתאמת הבקשה לסדרי העדיפויות של מכון אשכול, כפי שמפורטים בקול קורא ב"תחומי מחקר וסדרי עדיפויות". במקרה של הגשת בקשה במסלול המשולב, יש להתייחס לקשר שבין הפרויקט המוצע לעבודת הדוקטורט של תלמיד/ת המחקר. המכתב יתייחס גם למקורות מימון נוספים (אם יש כאלה); לבקשות שהוגשו ולמענקים שכבר התקבלו למחקר המוצע מגורמים אחרים מתוך האוניברסיטה או מחוצה לה.
  על המכתב לכלול רשימת מחקרים שבעבורם התקבל מענק ממכון אשכול בחמש השנים האחרונות, וכן לציין פרסומים והצעות מחקר שהוגשו לקרנות חיצוניות שנבעו מהמחקר.

 

 1. תקציר קורות חיים
  תקציר קורות חיים של החוקר/ת הראשי/ת והדוקטורנטים/יות השותפים/ות במחקר, הכולל פרסומים ומענקי מחקר בחמש השנים האחרונות.

 

 1. טופס בקשה למענק

תאריך אחרון להגשת הצעות: 30.09.2022
לא תתאפשר הגשת בקשות לאחר תאריך זה.
יש להגיש את כל המסמכים כקובץ PDF באתר ההגשות: https://bit.ly/3uUcwGH
 

קבלת המענקים תותנה במספר התחייבויות:

 1. בתום תקופת המענק יתבקשו החוקרות והחוקרים להגיש דו"ח ניצול תקציב ודו"ח מסכם המפרט את התקדמות המחקר. כמו כן, בשל מחויבות המכון להנגשת מחקרים במימונו לציבור הרחב בישראל, מתחייבים מקבלי/ות המענק לשלוח תיאור קצר המיועד לציבור הרחב, של פסקה או שתיים על אודות המחקר ועל ממצאיו, והם מאשרים למכון להעלות אותו לאתר המכון.
 2. יש לציין את תרומת מכון אשכול בכל פרסום מדעי המבוסס על המענק ולספק עותק מהפרסום.
 3. הצגת המחקר בכנס או באירועים אחרים מטעם מכון אשכול, ככל שתהיה בקשה לעשות זאת.

 

מימוש המענקים מחוייב להסתיים עד 10.9.2023.

בכל שאלה או בקשה, ניתן לפנות לחנוך וולפה, רכז היחידה לניהול מרכזי מחקר בפקולטה למדעי החברה, בפרטים המצוינים מטה או בדוא"ל: ChanochW@savion.huji.ac.il.