Table of Contents

מענקי מחקר ומלגות לחקר החברה הישראלית

מענקי מחקר ומלגות לחקר החברה הישראלית        

2021

 

מכון לוי אשכול וועדת המחקר של הפקולטה למדעי החברה מזמינים את חברי הסגל האקדמי באוניברסיטה העברית להגיש הצעות לסיוע במימון מחקרים לשנת 2021.

נא שימו לב לשינויים בקול הקורא ביחס לשנים הקודמות ולסבב הראשון בשנה הנוכחית.

 

תחומי מחקר וסדרי עדיפויות

 

המענקים והמלגות מיועדים אך ורק למחקרים שעניינם המרכזי בחקר החברה, הכלכלה והמדיניות בישראל. הגשת בקשות למענקים נעשית רק על-ידי חברות וחברי סגל, גם אם הבקשה מתייחסת לעבודת מחקר של תלמיד/ת דוקטורט. 

המענקים מחולקים לשלושה מסלולים:

 

 

"אשכול – משולב": מענק מחקר לחבר/ת סגל משולב במלגה עבור תלמיד/ת מחקר (50% מענק ו- 50% מלגה) על פרויקט מחקר משותף העוסק בחקר החברה, הכלכלה והמדיניות בישראל. הסכום המקסימלי עומד על 20,000 ש"ח (עד 10,000 ש"ח מלגה ועד 10,000 ש"ח מענק מחקר). מסלול זה נועד, בדרך כלל, לעבודה משותפת של חברות וחברי סגל עם תלמידות ותלמידי מחקר תחת הנחיה שלהם. ראו תנאים לקבלת המלגה בפרטים על "אשכול מלגה" (מטה).

"אשכול – מלגה":  מלגה לתלמיד/ת מחקר (דוקטורנט/ית), שעבודת הדוקטורט שלו/ה עוסקת בחקר החברה, הכלכלה והמדיניות בישראל. הסכום המקסימלי עומד על 10,000 ש"ח. תינתן עדיפות לסטודנטים שמלגתם השנתית אינה עולה על 125% בשנה"ל תשפ"א. יש להגיש פירוט מלא של כל המלגות ששולמו או צפויות להתקבל בשנה"ל תשפ"א.

"אשכול – מענק": מענק ללא מלגה בסכום של עד 10,000 ש"ח לחבר/ת סגל על מחקר שעוסק בחברה, הכלכלה והמדיניות בישראל. (מסלול זה מיועד בדרך כלל לחברות ולחברי סגל ללא קביעות).

בכל המסלולים, לא יינתנו מענקי מחקר לחוקרות ולחוקרים שקיבלו מענק מהמכון בשנה שעברה, למעט במקרים מיוחדים ויוצאי דופן.

 

 

מרכיבי הבקשה

1. הצעה

  1. הצעה באורך של עד שלושה עמודים (למעט הביבליוגרפיה), המגדירה את מטרות המחקר המוצע, תוך התייחסות לרקע התיאורטי והאמפירי העיקרי ומתארת את המתודולוגיה.
  2. הצעת תקציב מנומקת שתכלול פירוט לפי סעיפי ההוצאה המקובלים באוניברסיטה. הגשת בקשה במסלול "מלגה" לא דורשת פירוט הוצאות אלא רק הצדקה של המלגה.
  3. הצעת התקציב לא תכלול רכישת ציוד בלתי מתכלה מעל 1,000 ₪, לרבות מחשב. במקרה של רכישת מחשב, ניתן לתקצב כספי השלמה ("matching") לסיוע המתקבל ממסגרת אחרת ולפי כללי האוניברסיטה. לא ניתן לממן נסיעות לחו"ל, ויש לקחת בחשבון שהחזרי נסיעות ואש"ל חייבים במס הכנסה. אין צורך לתקצב תקורה.

 

2. מכתב מלווה

מכתב מלווה המפרט את סוג המענק המבוקש ("אשכול - משולב", "אשכול - מלגה" או "אשכול - מענק") והתאמת הבקשה לסדרי העדיפויות של מכון אשכול כפי שמפורטים בקול קורא ב"תחומי מחקר וסדרי עדיפויות". במקרה של הגשת בקשה במסלול אשכול - משולב יש להתייחס לקשר שבין הפרויקט המוצע לעבודת הדוקטורט של תלמיד/ת המחקר. המכתב יתייחס גם למקורות מימון נוספים (אם יש כאלה); לבקשות שהוגשו ולמענקים שכבר התקבלו למחקר המוצע, או חלק אחר ממנו, מגורמים אחרים מתוך האוניברסיטה או מחוצה לה. על המכתב לכלול רשימת מחקרים עבורם התקבל מענק ממכון אשכול בחמש השנים האחרונות, תוך ציון פרסומים והצעות מחקר שהוגשו לקרנות חיצוניות שנבעו מהמחקר.

 

3. תקציר קורות חיים

תקציר קורות חיים של החוקר/ת הראשי/ת והדוקטורנטים/יות השותפים/ות במחקר, הכולל פרסומים ומענקי מחקר בחמש השנים האחרונות.

 

4. טופס בקשה למענק

התאריך האחרון להגשת הצעות הוא 23.5.2021יש לשלוח את המסמכים הנדרשים כקובץ Pdf אחד לדוא"ל: eshkol@mail.huji.ac.il  .לא תתאפשר הגשת בקשות לאחר תאריך זה.

התקציב יהיה בניהול המכון ויתאפשר שימוש בכספי המענק עד 12 חודשים מיום ההודעה על הזכייה.

 

קבלת המענקים תותנה במספר התחייבויות:

 

א. בתום תקופת המענק יתבקשו החוקרים להגיש דו"ח מסכם המפרט את התקדמות המחקר, בנוסף לדוח ניצול התקציב. כמו כן, בשל מחויבות המכון להנגשה של מחקרים במימונו לציבור הרחב בחברה בישראל, מתחייבים מקבלי/ות המענק לשלוח תיאור קצר של פסקה אודות המחקר וממצאיו, המיועד לציבור הרחב. המכון יוכל להעלות את התיאור לאתר האינטרנט של המכון.

ב. יש לציין את תרומת מכון אשכול בכל פרסום מדעי המבוסס על המענק ולספק עותק מהפרסום.

ג. הצגת המחקר בכנס או באירועים אחרים מטעם מכון אשכול, אם תהיה בקשה לעשות זאת.

 

בכל שאלה או בקשה, ניתן לפנות לחנוך וולפה, רכז מכון אשכול, טל' 02-5881344/02-5882339, דוא"ל eshkol@mail.huji.ac.il