Table of Contents

רשימת מקבלי מלגת אשכול תשע"א (תואר שלישי)

 

זלצברג שרה
המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה

שתיקת הגברים: משמעות פדיעה מינית בקרב קורבנות – גברים – מרקע חדרי

כהן-ניסן הילה
המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה

איזון בודה-משפחה/חיים: נרטיבים ונקודות מפנה בקרב מנהלות ומנהלים בתעשיית ההיי-טק בישראל ומנהלות ומנהלים לשעבר

רותם ניצן
המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה

התאבדות כמסמן: דיון ביחסי הגומלין בין מסגרות שיח שמייצגות התאבדויות בצה"ל

שגיא יריב
בית הספר ע"ש פדרמן למדיניות ציבורית וממשל

פקיד הציבור – האזרח המקצועי

מיטל בלמס
המחלקה לתקשורת

פרסונליזציה פוליטית והטלה פרסונלית של תדמית מנהיגים בזירה התקשרות הבינלאומית

גרוסאוג רנית
המחלקה לתקשורת

הפקת טלוויזיה לילדים בעידן של שינויים טכנולוגיים וחברתיים – ערוץ "הופ!" כמקרה מבחן

דסקל אפרת
המחלקה לתקשורת

מתלונה עד תיקון: תלונות ציבור כמנגנון לכינון חבות תקשורתית

יפתח רון
המחלקה לתקשורת

יחסי-גומלין בין נרטיבים קולקטיביים, נרטיבים אישיים, ומעורבות מתמשכת של יהודים ישראלים בתהליכי דיאלוג עם ערבים פלסטינים בישראל

שרעבי-כהן רויטל
המחלקה לתקשורת

מוסיקת הראפ בישראל כשדה תרבותי

שפר גד
המחלקה לגאוגרפיה

שינויי נוף בארץ מאז סוף המאה ה-19 בהסתמך על מפות היסטוריות וההשלכות לשמירת הטבע בישראל

יניב ריינגוורץ
המחלקה לכלכלה

הכלכלה הפוליטית של הרשויות המקומיות בישראל

ששון שלומי
המחלקה למדע המדינה

אקטיביזם אידיאולוגי-חילוני במדינת ישראל – ארגונים חילוניים באקלים של קונפליקט ומשבר