Table of Contents

רשימת מקבלי מענק אשכול תשס"ט (סגל אקדמי)

 

In the Footsteps of Bavta, an Anthropology of Israeli Sandals

אלאור תמר
המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה

מנגנוני מניעים ומעכבים בתהליכי רדיקליזציה פוליטית: מפוליטיקה של התנתקות (גוש קטיף) להתנתקות פוליטית (פינוי עמונה). רהט גדעון, התוצאות הפוליטיות של רפורמת 1975 בשיטת הבחירות לרשויות המקומיות.

אלימי איתן
המחלקה למדע המדינה

הקשר בין דפוסי קבלת החלטה בבחירת לימודים לבין נשירה בהשכלה הגבוהה.

גתי איתמר
המחלקה לפסיכולוגיה

האם מתי בעלי רכב חברה מעדיפים להשאירו בחנייה לטובת שימוש ברכבת?

כהן-בלנקשטיין גלית
המחלקה לגיאוגרפיה

פוליטיקה של חקיקה בירוקרטית.

לוי פאור דוד
בית הספר ע"ש פדרמן למדיניות ציבורית וממשל

Review of Attitudes and Policies on the Right to Access Services of Assisted Reproductive Technology in Israel.

שפרלינג דניאל
בית הספר ע"ש פדרמן למדיניות ציבורית וממשל

המדיה החדשה, המדיה הישנה ותנועות פוליטיות בישראל.

וולפספלד גדי
המחלקה לתקשורת

האינתיפאדה, הקולנוע הדוקומנטרי הישראלי, והטראומה של הכובש/ת.

מורג רעיה
המחלקה לתקשורת