Table of Contents

תמיכה בימי עיון, כנסים וסדנאות

 

קול קורא לתמיכה בימי עיון, כנסים וסדנאות העוסקים בחברה הישראלית תשע   

מכון אשכול תומך בפעילות מחקרית, שעניינה החברה, הכלכלה, הפוליטיקה והמדיניות בישראל.

המכון מקבל הצעות לתמיכה בכנסים, בימי עיון ובסדנאות שתוגשנה על ידי חבר/ת סגל אקדמי אחד/ת או יותר, או על-ידי שני תלמידי מחקר לפחות.

גובה התמיכה של המכון לא יעלה על 3,000$ לכנס. חברי סגל רשאים להגיש בקשה לכנס אחד בלבד לאותה שנה אקדמית.

 

הגשת הצעות תיעשה באמצעות "טופס בקשה לתמיכה בכנס, בסדנה או ביום עיון", המצורף לקול קורא.  יש למלא את הטופס באופן אלקטרוני ולשלוח אותו בדוא"ל לכתובת: eshkol@mail.huji.ac.il   

 

לבירורים אפשר לפנות לגב' דיאנה מונייר, רכזת מכון אשכול, בניין מדעי החברה חדר 4708.

בטל' 02-5881344 או בדוא"ל  eshkol@mail.huji.ac.il

התאריך האחרון להגשת הצעות לשנה"ל תשע הוא 6.09.2018
תשובות יתקבלו עד ל 4.10.2018