Table of Contents

רשימת מקבלי מלגת אשכול תשס"ט (תואר שלישי)

 

אדוט רם
המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה

Entering the Middle-Class in Israel A cultural research of class relations among Mizrahi Jews, 70s immigrants and Arabs in Jerusalem

המר גילי
המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה

"כלוב הזכוכית המגדרי – מבט מבפנים": כינון זהות נשית בקרב נשים עיוורות

הרנס אלונה
המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה

השיח והפרקטיקה של השינוי הארגוני: מקרי מבחן של יחידות תומכי לחימה בצה"ל

קלין אורון אדם
המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה

מעבר לעצמי: הקשרים מקומיים ואישיים של תופעת התקשור בישראל

גלילי אמיר
המחלקה לגאוגרפיה

קבורה, מרחב וחברה הנגב: דפוסי קבורה בקרב הבדווים בנגב כמראה לשינויים חברתיים.

הורן רון
המחלקה לגאוגרפיה

פערים ברווחה כלכלית, דפוסי צריכה של משקי בית וחישוב מדדי מחירים לצרכן אזוריים בישראל.

וייסמן כרמל
המחלקה לתקשורת

נערות ותת תרבותיות במרחב הבלוגים.

זילברשץ-גרלנד פארי
בית הספר ע"ש פדרמן למדיניות ציבורית וממשל

The Feasibility of Deliberative Democracy in Israel: Can We Achieve Quality Deliberation in Deeply divided Societies?

סגל אהוד
בית הספר ע"ש פדרמן למדיניות ציבורית וממשל

Agenda Setting Through Government–NGO Interactions in Israel.

סוויד אסנת
המחלקה לחקר סכסוכים

עקורי גוש קטיף: לבירור תופעת הפליטות.

רוזלר נמרוד
המחלקה לחקר סכסוכים

ביטויים רטוריים של תפקידים פסיכו-חברתיים של מנהיג פוליטי בסכסוך עיקש ומעבר ליישובו: המקרים הישראלי-פלסטיני והצפון-אירי.

פיליפוב מיכאל
המחלקה למדע המדינה

עיצוב ושינוי בעמדות הפוליטיות של יוצאי חבר המדינות בישראל בין השנים 1989 ל-2009.

פישר נתנאל
המחלקה למדע המדינה

מעורבותה של מדינת לאום דמוקרטית בתהליכי המרת דת: מדינת ישראל כמקרה בוחן.