Table of Contents

מלגות ומענקים

 

מלגות לתלמידי מחקר לחקר החברה הישראלית

המכון תומך במחקרים שעניינם המרכזי בישראל תוך הקפדה על הגדרה מרחיבה ככל האפשר של עולם התוכן, כדי שלא לקפח או להעדיף דיסציפלינה כלשהיא לעומת האחרות.

המלגה ניתנת:

- לתלמידי מחקר בשלב א' ובשלב ב' ע"י מלגות קיום

 

- קול קורא לשנת תש"פ/ הסבר על אופן ההגשה.

-טופס בקשה

Call for Papers- English version

Application Form- Englis vesrion

 

תנאי זכאות למלגות

  • מטרת המלגות היא לתמוך במחקרים שעניינם המרכזי בישראל.
  • רשאים להגיש בקשות תלמידי מחקר בשלב א' או בשלב ב', שאינם מקבלים מלגות שערכן עולה על 125% בשנת הלימודים הנוכחית.
  • ניתן לקבל מלגה במשך שנתיים לכל היותר (רצופות או לא רצופות).
  • על מקבלי המלגות להתחייב להקדיש את זמנם למחקר ו/או כתיבה בהיקף שווה-ערך למינימום של חצי משרה.
  • המלגה תשולם בחמשה תשלומים שווים.