Table of Contents

מלגות ומענקים

 

מלגות לתלמידי מחקר לחקר החברה הישראלית

המכון תומך במחקרים שעניינם המרכזי בישראל תוך הקפדה על הגדרה מרחיבה ככל האפשר של עולם התוכן, כדי שלא לקפח או להעדיף דיסציפלינה כלשהיא לעומת האחרות.

המלגה ניתנת:

- לתלמידי מחקר בשלב א' ובשלב ב' ע"י מלגות קיום

 

- קול קורא לשנת תשפ"א/ הסבר על אופן ההגשה.

-טופס בקשה

 

תנאי זכאות למלגות

  • מלגה לתלמיד/ת מחקר (דוקטורנט/ית), שעבודת הדוקטורט שלו/ה עוסקת בחקר החברה, הכלכלה והמדיניות בישראל. הסכום המקסימלי עומד על 10,000 ש"ח. תינתן עדיפות לסטודנטים שמלגתם השנתית אינה עולה על 125% בשנה"ל תשפ"א. יש להגיש פירוט מלא של כל המלגות ששולמו או צפויות להתקבל בשנה"ל תשפ"א.