Table of Contents

רשימת מקבלי מלגת אשכול תשע"ד (תואר שלישי)

 

מיכה בלזר

אינטגרציה של זהויות דו-תרבותיות: המקרה של זוגות מעורבים – דתיים וחילוניים בישראל

אמית אביגור-אשל

מעמדות הביניים והפוליטיקה של הנאוליברליזם בישראל ובצ'ילה

מור חסיד-לוי

בונים קולנוע לאומי - תעשיית הקולנוע הישראלית והתפתחותה של זהות לאומית, 1954-2010

עדי שני-רותם

ההשפעה של התערבויות בתחילת ובהמשך החיים על ההון האנושי: ניתוח אמפירי

סמדר מושל

מדיניות מעונות היום בישראל בפרספקטיבה השוואתית

מוטי טליאס

משטרי רגולציה ולנטריים בתחומי צרכנות ובטיחות מזון בישראל: התפתחות סיבות והשלכות

אור טוטנאור

אופוזיציות פרלמנטריות בדמוקרטיות מבוססות: מחקר משווה