Table of Contents

רשימת מקבלי מענק אשכול תשס"ח (סגל אקדמי)

 

שאול שנהב
המחלקה למדע המדינה

"מועדים פוליטיים : השפעת לוח השנה היהודי על השיח הפוליטי בישראל"

לילך ניר
המחלקה למדע המדינה

"השפעת החשיפה ל"ארץ נהדרת" על השיח הדמוקרטי"

איתן אלימי
המחלקה למדע המדינה

"הגורמים לתהליך הקצנה פוליטית: המאבק נגד תכנית ההתנתקות כמקרה בוחן"

מרגית כהן
בית הספר ע"ש פדרמן למדיניות ציבורית וממשל / משפטים

"אנרגיה בישראל: משפט ורגולציה

אשר בן אריה
ביה"ס לעבודה סוציאלית

"מדינת הרווחה הים תיכונית: נשים, ילדים ומשפחות"

דני פלזנשטיין
המחלקה לגיאוגרפיה

"הערכת ההשפעות של הרכבת הקלה על שימושי קרקע וערכי קרקע בירושלים"

יונתן גארב
מחשבת ישראל

"הרנסס הרוחני- מסטי בעולם החרדי בימינו"

יהודה גודמן
המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה

Masculinity, Pietism and Anorexia Nervosa: Moral reasoning of Ultra orthodox Spiritual Guides in Contemporary Israe