Table of Contents

רשימת מקבלי מלגת אשכול תשע"ו (תואר שלישי)

 

טרייסי אדמס

Importing Memory: Using Other Nations' Collective Memory in Political Speeches

חגי אלקיים,

תדמיות מוסריות בעולם הפוליטי

שי ווינאפל

תגובותיהם של מדינת ישראל, ושל ארגונים לא ממשלתיים לנוכח פעילות המיסיון הנוצרי

אופיר וינשל-שחרההתפתחות

ההיסטורית של תהליכי "ההבנייה ההדדית" בין שדה החינוך הסביבתי לשחקנים המאכלסים אותו: אסטרטגיות, פרקטיקות ותהליכי מוביליות

ליאור חן,

נהר זורם ביניהם: הבניית קדושה, קונפליקט ולאומיות באתרי טבילה נוצריים לאורך נהר הירדן

אור טוטנאור

אופוזיציות פרלמנטריות בדמוקרטיות מבוססות: מחקר משווה

נחמה

יפהעוני וטיב היחסים בין חילונים לחרדים בישראל

אפרת כהן

מוכשרות לטכנולוגיה? בחינה מגדרית של דפוסי הכשרת בנות לשירות טכנולוגי בצהל

אביעד לוי

תפקידו של רגש השמחה לאיד בפוליטיקה העולמית

רוית מזרחי-שטלמן

על גלוקליזציה במערכת החינוך הישראלית: נקודת המבט של הסוכנים

ירדן מנדלסון

השלכות חשיפה ממושכת לטראומה של אירועי טרור על בריאותם הנפשית של מתבגרים: תפקידם של סגנונות ההורות ומאפייני האישיות

עולא נבואני

הקשר בין תעסוקת נשים לבין בניית משפחה בקרב האוכלוסיות הערבית והיהודית בישראל: ניתוח השוואתי

בריאנה פרימינגר

הכותל המערבי כאתר, כתהליך וכשיח: מבט מוסדי על תיירות מורשת

עמליה שחף

ילדי חברון 5938 – דור במקום.