Table of Contents

רשימת מקבלי מענק אשכול תשס"ז (סגל אקדמי)

 

"הישראליזציה" של פרקטיקות עבודה – משפחה בסניפים מקומיים של חברות רב לאומיות: על תרגום מקומי של תהליכים גלובליים

מיכל פרנקל
המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה

"נוף במחלוקת, העיר העתיקה של ירושלים וסביבותיה לאחר מלחמת ששת הימים 1967-1987"

ריכב רובין
המחלקה לגיאוגרפיה

"בעלות משפחתית וביצועים בחברות ציבוריות ישראליות"

חשאי ניראון
ביה"ס למנהל עסקים

"לקראת מודל לשימוש בקונפליקט לפיתוח חשיבה היסטורית"

יפעת בן דוד קוליקנט
ביה"ס לחינוך

"מנהיגות אידיאולוגית בבתי ספר יסודיים"

אורי איל
ביה"ס לחינוך

"השלכות היישום של דו"ח שושני ביחס להקצאת המשאבים לבתי הספר היסודיים במגזר היהודי והלא יהודי: מי מרוויח ומי מפסיד"

סורל קאהן
ביה"ס לחינוך

"ניתוח ורגרסיה של הגורמים לאי שויון בהכנסות בקרב משקי הבית בישראל"

איל קמחי
כלכלה חקלאית ומנהל

Wapor Regional Seminar on Public Opinion, Communication and Elections

תמיר שפר
המחלקה לתקשורת ועיתונאות

מענק סיום להשלמת ספר בנושא מנהל ציבורי בישראל

יצחק גלנור
המחלקה למדע המדינה