Table of Contents

רשימת מקבלי מלגת אשכול תשע"ג (תואר שלישי)

 

זהר גזית

מוות בתנועה: עמותות המקדמות תפיסות ופרקטיקות חלופיות בנושא מוות בחברה הישראלית

ימימה כהן

לחקוק זהות באבן: תיירות מורשת ברובע היהודי בירושלי

עולא נבואני

על הקשר בין תעסוקת נשים ומשפחה בקרב האוכלוסייה הערבית בישראל: ניתוח השוואתי

מאיה דה פריס קדם

אינטרנט ככלי טכנולוגי לבניית קהילה וזהות בקרב תושבי ירושלים המזרחית 

אפרת דסקל

מתלונה עד תיקון: אי שביעות רצון ציבורית כמנגנון לכינון חבות תקשורתית 

לירן הרסגור

The Role of Generations in the Explanation of Political Behavior 

סמדר מושל

בין מדינת הרווחה למדינה הרגולטורית – המקרה של החינוך לגיל הרך מלידה עד 3

מלכה גרינברג רענן

מרחב, יחסי כוחות וזהויות בירושלים: חקירה באמצעות מפות מנטליות ו-GPS 

חדווה אייל

משטר הניסויים הרפואיים בבני אדם בישראל: הדינמיקה של עוצמה, ידע ורגולציה

לירון דיין

הפנמת שיקולי בריאות במדיניות המזון בישראל

חנן יונה

פילנתרופיה מודרנית בישראל, פילנתרופים והמגזר השלישי 

מנחם שיף

העיר יפו כנקודת חיבור בין זהות לזיכרון בזהות הישראלית המתפתחת 

עדי שני-רותם

ההשפעה של התערבויות בתחילת ובהמשך החיים על ההון האנושי: ניתוח אמפירי