Table of Contents

רשימת מקבלי מלגת אשכול תשס"ו (תואר שלישי)

 

הדס רוט טולדנו
המחלקה למדע המדינה

"תפקיד התקשורת בתהליך קביעת המדיניות: ניצול הדדי בין בירוקרטים לעיתונאים"

אהוד שפיגל
המחלקה למדע המדינה

תפקיד הגיבור כסוכן אלימות קבוצתית: היבטים קבוצתיים ותרבותיים של הפעלת אלימות לשם השגת מטרות פוליטיות

גלית סעדה-אופיר ז"ל
המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה

האוניברסיטה העברית כזירת פעילות סטודנטיאלית

עמליה קדם
החוג למוסיקולוגיה

בית כנסת ישראלי- מפגש בין מסורת מוסיקליות

נמרוד הגלעדי
החוג להיסטוריה

השוק השחור והתגבשותה של החברה הישראלית ממלחמת העולם השניה ועד לימי הצנע

עאמר דהאמשה
החוג לפולקלור יהודי והשוואתי

שם למקום: שמות הישובים הערביים בגליל ושמות העצמים מן הטבע בספרות העממית

מוסא שווארבה
שפה וספרות ערבית

הדיאלקט הבדואי של התיאהא בנגב: פונולוגיה, מורפולוגיה וסוגיות נבחרות בתחביר